Klachtenregeling Librijn openbaar onderwijs

Sinds 1 augustus 1998 is de kwaliteitswet van kracht voor het primair onderwijs. Deze wet houdt onder andere in dat schoolbesturen verplicht zijn een klachtenregeling en een bijbehorende klachtencommissie te hebben. Volgens de wetgeving kunnen klachten ingediend worden over gedragingen en/of het nalaten daarvan, door alle bij de school betrokken personen. Het is echter niet zo dat iedere klacht volgens de klachtenregeling verloopt. Veruit de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de school worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en schoolleiding naar tevredenheid opgelost. Indien dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling.

Klachten waarvoor een andere regeling/procedure open staat kunnen niet in behandeling worden genomen volgens deze klachtenregeling. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn klachten over genomen besluiten van/namens het bevoegd gezag; hiervoor staat de bezwaarschriftprocedure van de Algemene Wet Bestuursrecht open.

De klachtenregeling vermeldt op welke wijze een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie en welke procedure wordt gehanteerd. Het bevoegd gezag van Librijn openbaar onderwijs heeft geen eigen klachtencommissie maar is aangesloten bij het LKC, de Landelijke Klachten Commissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De gebruikelijke gang van zaken bij een klacht is de volgende:

  1. U legt uw klacht voor aan de leerkracht van de school.
  2. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing legt u uw klacht voor aan het locatiedirecteur van de school.
  3. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing legt u uw klacht voor aan het clusterdirecteur van de school.
  4. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing legt u uw klacht voor aan het schoolbestuur van Librijn openbaar onderwijs.
  5. Indien dit ook niet leidt tot een bevredigende oplossing dan legt u uw klacht voor aan de contactpersoon van de school, hij/zij kan u verder begeleiden naar de juiste instantie, bv de klachtencommissie of de vertrouwenspersoon.
  6. Nadat een klacht door de klachtencommissie is behandeld adviseert zij Librijn over mogelijke oplossingen, het schoolbestuur is echter eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke oplossing.

 

Op de website van Librijn (www.librijn.nl) is de klachtenregeling te lezen. Op de website van het LKC (www.onderwijsgeschillen.nl) kunt u ook nadere informatie vinden.

 

Gebouw "Woudstede"

Zwarte Woud 2

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon: (030) 280 95 90Vertrouwens Contactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekpunt en eerste opvang voor (ouders van) leerlingen die met pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of machtsmisbruik geconfronteerd worden. De vertrouwenscontactpersoon verwijst ouders en/of leerlingen naar de juiste instanties. Daarnaast heeft hij/zij ook tot taak het geven van informatie over de te volgen procedure bij een klacht. De contactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de verkregen informatie van ouders en kinderen.

 

Vertrouwenspersoon

In bepaalde gevallen kunnen ouders en/of leerlingen terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon hoort hen aan en gaat in gezamenlijkheid op zoek naar een oplossing. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen klager en aangeklaagde, begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, behulpzaam zijn bij het zoeken naar gespecialiseerde hulpverlening of betrokkene stimuleren tot ondernemen van actie.

De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager en aangeklaagde getracht hebben de problemen in onderling overleg op te lossen. Als dat niet of niet voldoende het geval is zal eerst worden gekeken of op deze wijze tot een oplossing gekomen kan worden. Indien dit niet het geval is gaat de vertrouwenspersoon na of de gebeurtenis aanleiding is tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. De naam en contactgegevens zijn bij de contactpersoon van de school te verkrijgen en te vinden op de  site van Librijn.