Missie

De Eglantier: "In liefde bloeiende" 
Het leggen van een solide basis door het verwerven van kennis staat op De Eglantier voorop. Hiermee willen we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere (school)loopbaan. Daarbij dienen hun specifieke talenten zoveel mogelijk aangesproken en ontwikkeld te worden. Die talenten hoeven daarbij niet uitsluitend op het cognitieve vlak te liggen, we vinden het dan ook minstens zo belangrijk om aandacht te besteden aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit bereiken we door een actueel en zo gevarieerd mogelijk aanbod van (moderne) leermiddelen, materialen en activiteiten.

De Eglantier is een openbare school die haar missie ontleent aan een onderwijsvisie waarin de mens: 
 

  • een actief burger is in onze pluriforme samenleving;
  • aangewezen is op socialiteit, d.w.z. dat de mens pas mens kan zijn te midden van en samen met andere mensengelijkwaardig is in zedelijk opzicht;
  • ongeacht godsdienst, ras, beroep, intelligentie, etc. autonoom is, d.w.z. beschikkend en verantwoordelijk voor eigen gedrag.

     

We streven ernaar onze schoolorganisatie zo in te richten dat de kinderen de kans krijgen om zelfstandig beslissingen te nemen, om verantwoordelijkheid te dragen, om samen te werken, om in contact te treden met de wereld buiten de school.